Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Damen Advocatuur als dienstverlener c.q. opdrachtnemer partij is.
 2. Damen Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. J.J.M. Damen. Opdrachten worden door mr. J.J.M. Damen uitgevoerd. Mr. J.J.M. Damen staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten (de Nederlandse orde van advocaten is gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 5 te 2595 AK Den Haag). Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Damen Advocatuur en niet door de natuurlijke personen en rechtspersonen welke met Damen Advocatuur geassocieerd zijn. Indien mr. J.J.M. Damen door overmacht niet in staat is de aanvaarde opdracht (verder) uit te voeren, wordt voor adequate vervanging zorggedragen.
 3. Overeenkomsten met Damen Advocatuur leiden tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Damen Advocatuur verstrekte informatie.
 4. Alle met Damen Advocatuur gesloten overeenkomsten houden tevens de bevoegdheid in voor Damen Advocatuur om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en door deze derden mogelijk te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Damen Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
 5. Damen Advocatuur beschikt niet over een stichting beheer derdengelden. Er kunnen dan ook geen betalingen van derden worden ontvangen.
 6. Van toepassing is de Kantoorklachtenregeling Damen Advocatuur, welke regeling op eerste verzoek, kosteloos, wordt verstrekt en ook op de website van Damen Advocatuur is geplaatst.
 7. Door Damen Advocatuur wordt een privacy statement gehanteerd, welke regeling op eerste verzoek, kosteloos, wordt verstrekt.
 8. Door Damen Advocatuur is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. (AON is gevestigd aan de Condensatorweg 54 te 1014 AX Amsterdam). Iedere aansprakelijkheid van Damen Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de door Damen Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder enige verzekering van Damen Advocatuur plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Damen Advocatuur in alle gevallen beperkt tot het in een kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00.
 10. Declaraties van Damen Advocatuur hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet tijdige betaling is vanaf de 15e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke gemaakt moeten worden ter incassering van openstaande bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op basis van een forfaitair bedrag, zijnde 15% van de openstaande declaratie(s). In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.
 11. Betwisting van declaraties dient, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Betwisting van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
 12. Alle rechtsvorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, jegens Damen Advocatuur vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de schadelijdende partij bekend is, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zowel met de schade, als met Damen Advocatuur als aansprakelijke partij.
 13. Op alle overeenkomsten gesloten met Damen Advocatuur is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank in Breda is exclusief bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen in eerste aanleg welke voortvloeien uit overeenkomsten gesloten met Damen Advocatuur, zulks onverkort de rechten op appel en cassatie.